Miscellaneous Operators(work in progress)

.

Commentary     Op Code Result
Commentary M %* To String '<1a> '(1..5 %*) $;
'<1b> '(1..5 %* #) $;
'<2a> '('abc' %* ) $;
'<2b> '('abc' %* #) $;
'<3a> '(1 2 3 'abc' %* ) $;
'<3b> '(1 2 3 'abc' %* #) $;
<1a> 1 2 3 4 5
<1b> 9
<2a> abc
<2b> 3
<3a> 1 2 3abc
<3b> 8
Commentary M %** To Verbose String '<1a> '(1..5 %**) $;
'<1b> '(1..5 %** #) $;
'<2a> '('abc' %** ) $;
'<2b> '('abc' %** #) $;
'<3a> '(1 2 3 'abc' %** ) $;
'<3b> '(1 2 3 'abc' %** #) $;
<1a> Num[I144R1C5:I]1 2 3 4 5
<1b> 24
<2a> String[I206R2C3:C]abc
<2b> 21
<3a> Seq[I287R1C2T:K]:
[1]Num[I278R1C3:I]1 2 3
[2]String[I280R2C3:C]abc
<3b> 66
Commentary N #CSGLEE Show GLEE Collate Sequence '' => #CSGLEE;
#CSGLEE $;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 11 26 28 32 35 45 47 49 51 61 63 65 67 69 73 85 87 89 91 94 96 106 108 110 112 118 0 0 0 0 120 0 11 26 28 32 35 45 47 49 51 61 63 65 67 69 73 85 87 89 91 94 96 106 108 110 112 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 118 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 28 35 35 35 35 51 51 51 51 32 69 73 73 73 73 73 0 0 96 96 96 96 112 0 91 11 11 11 11 11 11 0 28 35 35 35 35 51 51 51 51 0 69 73 73 73 73 73 0 0 96 96 96 96 112 0 112
Commentary N => #CSGLEE Set GLEE Collating Sequence #nil => #CSGLEE;
'abcCBA'=> #CSGLEE;
'AbB-c' 'a+BcC' 'acxAB' => t;
'<1>----'$;
t #ea '>>>' ,,\ $;
'<2>----'$;
0..255[#CSGLEE *~=0 ``]$;
#nil => #CSGLEE;
'<3>----'$;
t #ea '>>>' ,,\ $;
<1>----
-bcBA
+acCB
xacBA
<2>----
65 66 67 97 98 99
<3>----
-AbBc
+aBcC
aABcx
Commentary   #nil => #CSGLEE Resetting GLEE Collating Sequence '<1>-----'$;
'' => #CSGLEE;
#CSGLEE ``& #ea'-1' <- _1
  #asc %** ,,\ $;
'<2>-----'$;
'AaÀÁÂÃÄÅàáâãäå'
'Bb'
'CcÇç'
'DdÐ'
'EeÈÉÊËèéêë'
'SsŠšß'
'ZzŽž'
 => #CSGLEE;
#CSGLEE ``& <- _1 %** $;
<1>-----
Seq[R1C37:K]
[1]String[R1C1:C]0
[2]String[R1C1:C]1
...
   ...
[10]String[R1C1:C]9
[11]String[R1C15:C]AaÀÁÂÃÄÅÆàáâãäå
[12]String[R1C2:C]Bb
[13]String[R1C4:C]CcÇç
[14]String[R1C3:C]DdÐ
...
   ...
[34]String[R1C2:C]Xx
[35]String[R1C6:C]YyŸÝýÿ
[36]String[R1C4:C]ZzŽž
[37]String[R1C1:C]_
<2>-----
Seq[R1C7:K]
[1]Num[R1C14:I]66 98 193 194 195 196 197 198 225 226 227 228 229 230
[2]Num[R1C2:I]67 99
[3]Num[R1C4:I]68 100 200 232
[4]Num[R1C3:I]69 101 209
[5]Num[R1C10:I]70 102 201 202 203 204 233 234 235 236
[6]Num[R1C5:I]84 116 139 155 224
[7]Num[R1C4:I]91 123 143 159
Commentary N #CSExact Show Exact Collating Sequence ''=> #CSExact;
#CSExact
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
...
   ...
38 40 42 44 54 56 58 60 210 72 76 78 80 82 84 211 212 101 103 105 107 117 213 119
Commentary N => #CSExact Set Exact Collating Sequence '<1>----'$;
'' => #CSExact;
0..255 #asc @== >>> $;
'<2>----'$;
'' => #CSExact;
'z'..'a'=> #CSExact;
0..255 #asc @== >>> $;
'<3>----'$;
'' => #CSExact;
#CSExact => cs;
'9'..'0' => #CSExact;
'0'..'9' @== >>> $;
'<4>----'$;
cs => #CSExact;
'0'..'9' @== >>> $;
<1>----
 .0123456789aAàÀáÁâÂãÃäÄåÅÆbBc...
<2>----
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba...
<3>----
9876543210
<4>----
0123456789
  M @ Reference #ns => @;
10 => n;
n@ => rn;
'abc' => rn;
'<1a> ' (rn) $;
'<1b> ' (rn%*) $;
'<2> ' (n) $;
<1a> n@
<1b> abc
<2> abc
  M ^@ Dereference
(contained at)
#ns => @;
10 => n;
n@ => rn;
'abc' => rn;
'<1a> ' (rn) $;
'<1b> ' (rn%*) $;
'<1c> ' (rn ^@) $;
'<2> ' (n) $;
<1a> n@
<1b> abc
<1c> abc
<2> abc
  M ?@ Is Reference #ns => @;
10 => n;
n@ => rn;
'<1> ' (n ?@) $;
'<2> ' (rn ?@) $;
<1> 0
<2> 1
Commentary M * Scope #ns => @;
'<0> ' (a *)$;
10 =>a;
'<1> ' (a *)$;
'<2> ' ({a *})$;
'<3> ' ({{a *}})$;
'<4> ' (a[.a]{a *})$;
'<5> ' ({a[.a]{a *}})$;
'<6> ' (a[.a]{a[.a]{a *}})$;
'<7> ' (a[.a]{{a *}})$;
'<8> ' ({@ ~.a => @;a[.a]{a *}})$;
<0> _1
<1> 0
<2> 1
<3> 2
<4> 0
<5> 0
<6> 0
<7> 1
<8> 0
Commentary M #SYS System Operator #ns => @;'str'=>s;10=>n;
13#asc =>nl;
{'longer string'=>s;10..20=>num;
  (':')('; ')(nl)(nl nl)=>ss;
  (#sys.NSDump ,,ss)}$;
Scope(0)
s:String[C:13#13]1; num:Num[I:11#44]1; ss:Seq[K:4#16]1

Scope(1)
s:String[C:3#3]1; n:Num[I:1#4]1; nl:String[C:1#1]4



 

Miscellaneous

  Operator Dyadic Monadic Niladic
  #OPS    List Ops   List Ops
  #FMT  Special Format  Default Format   
  #CLOCK Clock scaled (m,s,ms, or ns)  Clock in msec  Clock Now 
  #  Reshape   Count   
  #HEX   Hex to int or int to hex